Bộ đếm từ và ký tự

Nhập hoặc dán văn bản của bạn vào trường bên dưới:


Kết quả là số lượng từ và ký tự trong văn bản. Bạn cũng có thể lấy số ký tự không có khoảng trắng. Bộ đếm sẽ giúp bạn nếu mục tiêu của bạn là nhận được văn bản vượt quá một số ký tự hoặc từ nhất định. Bạn cũng có thể dễ dàng kiểm tra độ dài của văn bản do người khác thực hiện. Khi bạn dán hoặc nhập văn bản vào trường được cung cấp, bạn sẽ ngay lập tức nhận được số từ và ký tự.