Điền vào hai giá trị.
% =  
Ví dụ: 15% của 200 = 30

Bạn cũng có thể tính toán bằng cách sử dụng các ví dụ dưới đây

Điền vào hai giá trị.
Giá gốc của sản phẩm:
Giá đã được %
Giá bán cuối cùng là
Ví dụ: Giá gốc 60, chiết khấu 20% = Giá bán 48.
% của là bao nhiêu? 
là bao nhiêu phần trăm của
Số đầu tiên là . Số thứ hai là .
Sự thay đổi (tăng hoặc giảm) từ số thứ nhất đến số thứ hai là gì?
= Số thứ hai lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu phần trăm?
Số tăng %.  
Số giảm %.