Một thẻ điểm khác cho chơi gôn, gôn bóng, gôn đĩa

Trong trường hợp hòa: người chiến thắng là người có nhiều điểm cá nhân nhỏ nhất. Phiếu ghi điểm theo dõi thứ tự chơi.

#Par
Tổng cộng0
Par0
Chức vụ

Trong trường hợp hòa: người chiến thắng là người có nhiều điểm cá nhân nhỏ nhất. Phiếu ghi điểm theo dõi thứ tự chơi.

Bạn có thể sao chép kết quả vào khay nhớ tạm. Điều này cho phép bạn đính kèm chúng vào Excel hoặc Sheets chẳng hạn.

Bạn có thể xóa tất cả các ô trong thẻ điểm của mình tại đây.

Kết quả được lưu trên trình duyệt bạn đang sử dụng. Bạn có thể xóa hoàn toàn dữ liệu thẻ điểm tại đây.