Tung đồng xu

SẬP

Bạn có thể thay đổi các giá trị. Từ chỉ có thể chứa 12 chữ cái. Bạn cũng có thể thêm nhiều mặt vào đồng xu hơn là chỉ hai!


Bạn có thể sử dụng dịch vụ như bình thường và nhận được SẬP hoặc NGỰA. Xác suất của cả hai phương án là bằng nhau. Bạn cũng có thể thay đổi các giá trị của kết quả. Ví dụ: bạn có thể sử dụng trực tiếp các giá trị cho 'bơi', 'phim' nếu đây là các tùy chọn của bạn. Bạn cũng có thể tăng số lượng tùy chọn. Ngay cả khi đó, xác suất của mỗi lựa chọn là bằng nhau. Nếu bạn sử dụng sáu tùy chọn và các số từ 1 đến 6, bạn đã tạo ra một con xúc xắc.