Thẻ điểm minigolf

Bạn có thể sử dụng thẻ điểm minigolf để đếm điểm của những người chơi. Bạn có thể thay đổi tên của người chơi nếu bạn muốn. Thêm người chơi mới bằng cách nhấp vào 'Thêm'. Nhấp vào 'Thêm dòng' để có thêm hàng.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tổng cộng
Chức vụ

Bạn có thể sao chép kết quả vào khay nhớ tạm. Điều này cho phép bạn đính kèm chúng vào Excel hoặc Sheets chẳng hạn.

Bạn có thể xóa tất cả các ô trong thẻ điểm của mình tại đây.

Kết quả được lưu trên trình duyệt bạn đang sử dụng. Bạn có thể xóa hoàn toàn dữ liệu thẻ điểm tại đây.